Privacyverklaring 

1. Algemeen
‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ respecteert de privacy van haar klanten en alle daaraan verbonden betrokkenen, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van de persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heeft ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

2. Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook “De beheerder”): ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’, gevestigd te De Hoge Wei 2, 6678 DL te Oosterhout, Kvk-nummer: 84278129. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met info@annemariestevens.nl.

3. De verwerking van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden verzameld door ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatie gegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
– Naam
– Adresgegevens
– Emailadres(sen)
– Telefoonnummer(s)
– Geboortedatum(s)/leeftijd
– Alle andere persoonlijke informatie die u verstrekt

4. Doel van de verwerking
‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ verzamelt uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden alleen verzameld voor:
– Contact met u en eventuele betrokkenen te kunnen leggen en onderhouden
– Een betere dienstverlening te kunnen bieden
– Eventueel het versturen van nieuwsbrieven
– Het versturen van offertes en facturen
– Het voldoen aan wettelijke verplichting(en)

5. Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden via e-mail verkregen en in een submap van het e-mailprogramma bewaard en daarmee ‘geregistreerd’. Tevens worden uw naam- en adresgegevens verwerkt en bewaard in het boekhoudprogramma ten behoeve van facturen.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens
‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

7. Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@annemariestevens.nl. ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ zal zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

8. Delen van persoonsgegevens
‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De aan u beschikbaar gestelde privacybeleid is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Dit privacybeleid is opgemaakt op 21-09-2022.