Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen
  ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ is gevestigd te Oosterhout Gld, is opgericht door Anne-Marie Stevens en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 81067550. ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ biedt training, scholing en ondersteuning aan ouders/opvoeders en professionals in het basisonderwijs en de kinderopvang.

   

 2. Toepasselijkheid
  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten van of met ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Bij het invullen van het contactformulier via website of anderszins, wordt naar deze Algemene Voorwaarden verwezen en verklaard deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen.
 3. Overeenkomst
  Het opstellen en verstrekken van een offerte gebeurt vrijblijvend met een aanvaardingstermijn van 14 dagen. De offerte kan getekend per post worden verstuurd of digitaal worden ondertekend. Na ondertekening is de offerte en daarmee de opdracht definitief. Bij (online) live-sessies voor ouders, zoals aangeboden op de website, is de overeenkomst definitief op het moment dat een sessie wordt aangekocht en betaald via het betaalsysteem op de website.
 4. Uitvoering van de overeenkomst
  ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een pedagogisch specialist verwacht mag worden. Bij de (online) live-sessies behoudt ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ zich het recht voor een sessie te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen tot 3 werkdagen voor de geplande datum van deze sessie. ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gemaakte kosten en/of schade die uit deze annulering voortvloeien. De klanten die reeds betaald hebben, ontvangen hun geld binnen 14 dagen retour. Bij afzegging van de live-sessie door de klant zelf, tot 48 uur voorafgaand aan de sessie, wordt de helft van de inschrijving binnen 14 dagen terugbetaald. Bij afzegging binnen 48 uur voorafgaand aan de sessie, vindt er geen terugbetaling plaats.
 5. Investering en betalingsvoorwaarden
  De actuele tarieven voor specialistische begeleiding en -training zijn opgenomen in de offerte of op te vragen bij ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ door het contactformulier op de website in te vullen. De diensten van ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ zijn BTW-plichtig. De kosten van (online) live-sessies voor ouders staan vermeld op de website. Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Alle prijzen vermeld op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW. Kort telefonisch overleg (maximaal 15 minuten per contact), Whatsapp en e-mailcontact zijn inbegrepen bij de verschillende trajecten. Wanneer er meer tijd nodig is, wordt er een afspraak gemaakt. Bij alle afspraken worden er reiskosten in rekening gebracht van €0,21 per kilometer tot en met het adres waar de afspraak plaatsvindt en vice versa. Indien de reistijd van een enkele reis meer dan 30 minuten bedraagt, wordt de helft van de totale reistijd (retour) in rekening gebracht volgens het afgesproken uurtarief. Afspraken die niet geannuleerd zijn uiterlijk 24 uur van tevoren, worden volledig gefactureerd. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden door het bedrag over te maken naar het bankrekeningnummer van ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’. Wanneer niet binnen de betalingstermijn is betaald, wordt er een betalingsherinnering verstuurd. Bij het uitblijven van betaling is ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ gerechtigd de eventuele verdere uitvoering van de opdracht op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan.
 6. Verplaatsen of afzeggen van een afspraak
  Tijdig verzetten van de afspraak per e-mail of telefoon is mogelijk. Bij verhindering kan een sessie of gesprek tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Bij annulering binnen 24 uur worden de kosten voor de afspraak (tarief sessie of gesprek) in rekening gebracht.
 7. Vertrouwelijkheid en privacy
  ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de opdracht, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt.
 8. Social media
  ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ maakt gebruik van social media. Iedere post dient als informatiestrekking, kennisgeving, herkenning en/of toetsing voor mogelijke nieuwe en bestaande klanten. Voor posts wordt getracht de opdrachtgever zo anoniem mogelijk te houden. Als u de post toch herleidbaar naar u of uw kind of leerling vindt, wordt u vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken via info@annemariestevens.nl. De post zal aangepast dan wel verwijderd zal worden.
 9. Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

 1. Aansprakelijkheid
  Opdrachtgevers zijn zelf verantwoordelijk voor het behaalde resultaat. De aansprakelijkheid van ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat is betaald aan ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’ in het kader van de overeenkomst.
 2. Toepasselijk recht, klachten en geschillen
  Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  Bij een klacht wordt de opdrachtgever verzocht om binnen 14 dagen na de situatie contact op te nemen met ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’, zodat er een oplossing kan worden gevonden voor de situatie.
 3. Vindplaats en wijziging voorwaarden
  Deze Algemene Voorwaarden zijn geplaatst op www.annemariestevens.nl. Van toepassing is steeds de versie zoals die geldt ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met ‘Pedagogisch Specialist Anne-Marie Stevens’’.